Merkuriy (planeta)

MerkuriyQuyash sistemasındag'ı planeta.

Merkuriy