Kaymanov atawlari Okeaniya kontinentinde jaylasqan ma'mleket.