Ilimobyektiv Bilimler islenilip du'zu'liwshi ha'm teoretik jaqtan qollanilg'an adamzat jaratqan bilim. Onin' tiykarg'i faktlardi jiynaw, olary ha'miyshe tazalaw ha'm U'yrenip turiw, basqa ta'repten analiz etiw ha'm sol esasda, ta'biyat ya'ki ja'miyetshilik waqiyalarin bayan etiw, Faktlar yaki ta'jiriybeler menen tastiqlang'an teoriyalar ha'm gipotezalar ta'biyat ya'ki ja'miyet ko'rinisinde formalanadi.[1].

Stylised atom with three Bohr model orbits and stylised nucleus.svg

Tag'i qaran'izRedaktorlaw

  1. Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. М.: Прогресс, 1990. 716 с.