Durante degli Alighieri (May/Iyun' c.1265 - Sentyabr' 14, 1321), Dante Alighieri ati menen belgili, Florentsiyaliq Orta A'sirlerdin' shayiri. Onin' tiykarg'i jumisi Divina comeddia (basinda "Commedia" ha'm keyinirek Boccaccio ta'repinen "Divina" dep atalip, "Divina Commedia"), tez tez Italyan tilindegi en' ulli a'debiy shig'armasi ha'm du'nya a'debiyatinin' ga'wharlarinin' biri esaplanadi. Italyanshada ol "Ulli shayir" (il Sommo Poeta) ati menen belgili. Dante, Petrarch ha'm Boccaccio sonday-aq "u'sh fontan" yamasa "u'sh taj" atlari menen belgili. Dante, sonday-aq "Italyan tilinin' atasi" dep ha'm ataladi. Onin' birinshi o'mir bayani Giovanni Boccaccio (1313-1375) ta'repinen Trattatello in laude di Dante kitabinda jazildi.

Dante Alighieri

Onin' qa'biri basinda Dantenin' dostisi, Bernardo Canacciog'a tiyisli Florentsiyag'a bag'ishlang'an minaday qatarlar bar:

parvi Florentia mater amoris
"Florentsiya, kishkene muhabbattin' anasi"