Buve atawları

Buve atawlari Okeaniya kontinentinde jaylasqan ma'mleket.